Zapytanie 304/2020 Granty na badania i rozwój – PFRR

Zapytanie 304/2020 Granty na badania i rozwój – PFRR

Zapytanie 304/2020 Granty na badania i rozwój – PFRR

09.04.2020

Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem postępowania jest nabycie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania prototypu ulepszonych motoreduktorów, stanowiących napęd członów KOBOTA (przemysłowego robota współpracującego).

II. Prace badawczo-rozwojowe powinny prowadzić do opracowania prototypu urządzenia

Zakres usługi badawczej
Motoreduktory powinny być kompatybilne z zaprojektowany i posiadanym przez Zamawiającego KOBOTEM ASAMI zarówno pod względem mechanicznym jak i elektronicznym. Jednego robota napędza sześć motoreduktorów, zapewniających mu sześć stopni swobody. W przypadku kobota Asami są dwie wielkości tych motoreduktorów – większe (rozmiar A) przy podstawie i mniejsze (rozmiar B) przy kiści. Wymienione niżej właściwości dotyczą w równym stopniu obu wielkości motoreduktorów, więc Zamawiający oczekuje wykonania prac badawczo rozwojowych dla obu rozmiarów: A i B.
Założenia funkcjonalne i cechy prototypu motoreduktora:
Zwiększony moment obrotowy na wyjściu przekładni, dzięki czemu robot będzie miał większy udźwig.
● Zwiększenie przełożenia poprzez przeprojektowanie kół zębatych
● Wzmocnienie zębów przekładni poprzez dobór odpowiedniego materiału do wykonania kół oraz weryfikację ich kształtu i grubości.
● Wzmocnienie wypustu ogranicznika obrotu, który będzie musiał przenieść większą siłę nacisku.
● Przeprojektowanie korpusu motoreduktorów oraz flansz wyjściowych przekładni, w celu przeniesienia większych obciążeń.
Zmniejszenie luzu na przekładni, dzięki czemu robot będzie miał większą dokładność.
● Dobór geometrii zębów
● Dobór geometrii ustawienia osi obrotu kół zębatych
Polepszenie warunków pracy enkodera, w celu zapewnienia dokładniejszego monitorowania pozycji robota:
● Opracowanie mocowania enkodera zapewniającego prawidłowy dystans pomiędzy pierścieniem magnetycznym a głowicą odczytującą
● Zaprojektowanie otworu kontrolnego do weryfikacji ustawienia enkodera po zmontowaniu motoreduktora
● Zwiększenie sztywności korpusu motoreduktora w celu przeciwdziałania odchylaniu się pierścienia magnetycznego od wyznaczonej pozycji, przy dużych obciążeniach ramienia robota.
Zwiększenie niezawodności pracy motoreduktora, poprzez:
● Dobór odpowiedniego smaru oraz metody jego uzupełniania
● Dobór uszczelnień na elementach ruchomych i nieruchomych.

III. Zakres funkcjonalny prototypu musi obejmować wszystkie elementy wymienione Pkt. II.
IV. Sumaryczny termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekraczać 90 dni od daty zawarcia umowy.
V. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.asamirobotics.eu.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Ocena formalna polega na zweryfikowaniu, czy oferty zostały przygotowane na właściwym formularzu, zawierają treści zgodne z Zapytaniem ofertowym oraz czy zawierają komplet niezbędnych załączników. Uchybienia i braki w powyższym zakresie skutkują odrzuceniem oferty. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
Ocena merytoryczna polega na zweryfikowaniu, czy oferent zadeklarował spełnienie kryteriów oraz dokonaniu oceny punktowej według zaprezentowanej metodologii:
Kryterium Maksymalna liczba punktów:
I. Wartość zamówienia netto – 90 pkt.
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
Kryterium I „Wartość zamówienia netto” będzie oceniane następująco:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą wartość zamówienia netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą:
WZN = (WZNN / WZNB) x 90% x 100
gdzie:
WZN – oznacza kryterium „Wartość zamówienia netto”
WZNN – najniższa cena przedstawiona w ofertach
WZNB – cena badanej oferty
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Źródło oceny: Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego.

W ramach kryterium II „Czas realizacji” maksymalnie można uzyskać 10 pkt., tj. po 5 pkt. za każde 10 dni skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, gdzie maksymalny okres jego realizacji wynosi 90 dni od podpisania umowy.
Źródło oceny: Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego.
Łączna liczba punktów 100

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny przeprowadzonej z wybranym oferentem. Zamawiający poinformuje o terminie i sposobie prowadzenia negocjacji wyłącznie Oferenta, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przez Zamawiającego. Negocjacje te zostaną udokumentowane w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

Zamawiający udzieli zamówienia temu oferentowi, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny zgodnie ze wzorem:
Uzyskana łączna liczba punktów = Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium I+II
Po otwarciu ofert Zamawiający może w każdym czasie wezwać oferentów do prezentacji lub dodatkowego wyjaśnienia w sprawie szczegółów zaproponowanego rozwiązania lub jego elementów składowych w celu potwierdzenia wiarygodności wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami w Zapytaniu ofertowym.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena merytoryczna polega na zweryfikowaniu, czy oferent zadeklarował spełnienie kryteriów oraz dokonaniu oceny punktowej według zaprezentowanej metodologii:
Kryterium Maksymalna liczba punktów:
I. Wartość zamówienia netto – 90 pkt.
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
Kryterium I „Wartość zamówienia netto” będzie oceniane następująco:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą wartość zamówienia netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą:
WZN = (WZNN / WZNB) x 90% x 100
gdzie:
WZN – oznacza kryterium „Wartość zamówienia netto”
WZNN – najniższa cena przedstawiona w ofertach
WZNB – cena badanej oferty
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Źródło oceny: Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego.

W ramach kryterium II „Czas realizacji” maksymalnie można uzyskać 10 pkt., tj. po 5 pkt. za każde 10 dni skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, gdzie maksymalny okres jego realizacji wynosi 90 dni od podpisania umowy.
Źródło oceny: Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego.
Łączna liczba punktów 100

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny przeprowadzonej z wybranym oferentem. Zamawiający poinformuje o terminie i sposobie prowadzenia negocjacji wyłącznie Oferenta, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przez Zamawiającego. Negocjacje te zostaną udokumentowane w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.

Zamawiający udzieli zamówienia temu oferentowi, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny zgodnie ze wzorem:
Uzyskana łączna liczba punktów = Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium I+II
Po otwarciu ofert Zamawiający może w każdym czasie wezwać oferentów do prezentacji lub dodatkowego wyjaśnienia w sprawie szczegółów zaproponowanego rozwiązania lub jego elementów składowych w celu potwierdzenia wiarygodności wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami w Zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczanym terminie do dnia 16.04.2020 r. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Z uwagi na stan zagrożenia epidemią, oferty wraz z podpisanymi załącznikami należy dostarczyć terminie do dnia 16.04.2020 r., drogą elektroniczną na adres: office@asamirobotics.eu

Termin realizacji umowy:

2020-12-31

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Aneksowanie warunków umowy z Wykonawcą jest dopuszczalne wyłącznie w następującym zakresie:
A. W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
b) gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
c) szczególnie uzasadnionych okolicznościach nie wymienionych powyżej
B. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
a) niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
b) niezbędny do usunięcia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia
c) niezbędny do usunięcia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Brak możliwości składania

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Brak możliwości składania

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia zakładanego budżetu projektu.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Adam Adamski

Email: adam.adamski@asamirobotics.eu

Telefon: +48 691 450 300

Informacja o wyniku postępowania:

Zapytanie w trakcie realizacji.

 

Załącznik

 

W zapytaniu ofertowym 304/2020 wybrano ofertę

Technology Applied Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71A lok.0.41, 15-540 Białystok, NIP: 5423244953

 

 

 

„Wdrożenie produkcji innowacyjnych kobotów Asami Sp. z o.o. dedykowanych do automatyzacji produkcji”

Firma ASAMI  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od października 2017 do września 2019 realizuje projekt pilotażowy dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych kobotów Asami Sp. z o.o. dedykowanych do automatyzacji produkcji”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej jaką jest robot współpracujący – kobot Asami. Dzięki realizacji niniejszego projektu region Polski Wschodniej ma szansę na zwiększenie automatyzacji produkcji wśród przedsiębiorstw z obszaru przemysłu metalowego i maszynowego.

Roboty Asami są dedykowane dla sektora MSP. Znajdą zastosowanie w każdym zakładzie produkcyjnym, w którym zatrudnione są osoby wykonujące proste prace manualne: montaż (składanie ze sobą elementów, wkładanie jednego elementu w drugi), przekładanie elementów na taśmie lub pomiędzy taśmami produkcyjnymi, układanie elementów w pudełkach, obsługa maszyn (wkładanie oraz wyjmowanie elementów).

Rozwiązania konstrukcyjne kobota Asami pozwolą mu stać się pożądanym elementem projektowanych i modernizowanych linii produkcyjnych w zakładach sektora MSP nastawionych na automatyzację. Robot może być włączony w część linii produkcyjnej zastępując niewydajne urządzenia czy czasochłonne czynności człowieka. Koboty oferowane przez Asami cechuje uniwersalność, zaawansowana technologia przy jednoczesnej prostocie rozwiązań, niewielkie gabaryty, a co za tym idzie niskie koszty zakupu urządzenia. Udźwig 3 kg wystarczy do 80-90% podstawowych zadań, w których zwykle chwytak ma niecały kilogram masy i przenosi elementy o wadze do kilkuset gramów.

W skład zestawu wchodzi: ramię robota z podstawą montażową, sterownik z okablowaniem, aplikacja sterująca, komplet dokumentacji, usługa instalacji kobota na linii produkcyjnej oraz szkolenie z jego obsługi. W praktyce koszt zakupu robota będzie równoznaczny z rocznym kosztem amortyzacji pracownika na linii produkcyjnej.

Skip to content