Zapytanie ofertowe 1/BON/2019

Zapytanie ofertowe 1/BON/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. 1/BON/2019

 

W ramach projektu „Stworzenie innowacyjnego systemu rozszerzonej rzeczywistości  AR do obsługi procesów logistycznych w przedsiębiorstwie”

w ramach poddziałania Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DATA UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 10.05.2019

ZAMAWIAJĄCY: 

ASAMI sp. z o.o.

ul. Żurawia 71 lok 4.21,  15-540 Białystok

 

Osoba do kontaktu

Adam Adamski

Tel. 691 450 300

e-mail: projekty@asamirobotics.eu

Miejsce składania ofert

ASAMI sp. z o.o.

ul. Żurawia 71 lok 4.21,  15-540 Białystok

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Kod  CPV: 73000000-2

Nazwa kodu:  Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowego produktu –  innowacyjnego systemu rozszerzonej rzeczywistości AR do obsługi procesów logistycznych w przedsiębiorstwach  wykorzystującego gogle AR.

System powinien składać się z części sprzętowej (elementy elektroniczne do lokalizacji) oraz oprogramowania. Wymagane jest zintegrowanie (dostrojenie) elementów elektronicznych – czujników lokalizacyjnych z goglami AR w zakresie funkcjonalności związaną z obsługą procesów logistycznych.

Funkcjonalności jakie powinien mieć system to:

·       system powinien być przeznaczony dla operatora wózka widłowego

·       system nie może zajmować rąk operatora, nie może wymuszać postoi

·       system powinien umożliwić ciągłe skupienie operatora na obsłudze wózka widłowego i bezpieczne poruszanie się po ciągach komunikacyjnych

·       system powinien eliminować zlecenia papierowe, zlecenie powinno być dostępne dla operatora elektronicznie i na bieżąco uzupełniane

·       system powinien zapewnić sprawne i inteligentne wyszukiwanie i natychmiastową lokalizację towarów

·       system powinien optymalizować i wizualizować ścieżkę rozkładania / kompletacji towarów

·       system powinien umożliwiać rejestrację video z realizacji zlecenia (kompletacji zamówienia, rozładunku towarów),

·       system powinien informować operatora o bieżących zmianach i zdarzeniach występujących w danej strefie magazynowej wraz z zaproponowaniem optymalnej ścieżki postępowania,

·       system powinien mieć możliwość wprowadzenia monitoringu i kontroli pracowników (porównanie czasu pracy i wydajności operatorów

·       system powinien prezentować ciągłość pracy, wykazanie przestojów, nierównomierności obciążenia pracowników w czasie, statystyki efektywności

·       system powinien mieć dostęp on-line do opisu procedur bezpieczeństwa,

·       system powinien wprowadzać niezwłoczne ograniczenia dostępów dla operatorów do obszarów niebezpiecznych,

·       system powinien niezwłocznie ostrzegać przed niebezpieczeństwami i proponować działania zgodne z BHP– ścieżka działań zaradczych

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie zadań:

ZADANIE 1  – Prace teoretyczne i koncepcyjne

A)    Opracowanie założeń nowego produktu poprzedzone włączeniem końcowych użytkowników w proces opracowania

Analiza  problematyki technologicznej produktu – przygotowanie i opracowanie głównych założeń stawianych produktowi oraz sprecyzowanie wymagań stawianych produktowi z uwzględnieniem założonych  funkcjonalności. Określenie dokładnych założeń projektowych wymaganych od finalnego produktu na podstawie badań i konsultacji przeprowadzonych w zakładach produkcyjnych – użytkownikach końcowych.

B)    Dobór parametrów systemu w zależności od założeń, analiza dostępnych na rynku rozwiązań AR, oraz dobór rozwiązania optymalnego do ustalonych potrzeb

Dobór parametrów sprzętowych oraz funkcjonalnych urządzeń/ systemów/ bibliotek/ oprogramowania na podstawie analizy raportu sporządzonego w poprzednim etapie. Dobór  technologii wykonania systemu, języka programowania oraz dobór konkretnych urządzeń AR. Dobór warunków brzegowych do sterowania czujnikami. Na tym etapie prac Zamawiający udostępni Wykonawcy specyfikację techniczno-technologiczną serwerów jakimi dysponuje. Po stronie Wykonawcy leży dobór materiałów, podzespołów, urządzeń  niezbędnych do wytworzenia prototypu systemu.

C)    Model koncepcyjny – dokumentacja techniczna elementów funkcjonalnych – czujników lokalizacji, oprogramowania

Przygotowanie dokumentacji  oraz modelu koncepcyjnego  działania systemu. W ramach zadania przygotowana zostanie dokumentacja funkcjonalna wraz z modelem koncepcyjnym systemu w formie opracowania zawierającego: obwody drukowane czujników lokalizacji, diagramy UML przypadków użycia, work flow systemu, makiety systemowe, diagram struktury bazodanowej oraz zakres bibliotek i narzędzi oraz innych elementów według uznania wykonawcy, wraz z walidacją danych potrzebny do stworzenia systemu w rzeczywistości.

 

ZADANIE 2 Prace laboratoryjne

A)    Model systemu, działający wg zasad modelu koncepcyjnego  – pre prototyp

Budowa modelu systemu  (pre-prototypu),  zakup określonych w zadaniu 1  materiałów potrzebnych do zbudowania prototypu. W tym zadaniu oczekuje się zbudowanie  prototypu  systemu pozwalającego na działanie w ramach rozszerzonej rzeczywistości w zakresie nawigacji podczas procesów logistycznych i usprawnień tych procesów.

B)    Testy laboratoryjne

Przeprowadzenie testów prototypu urządzenia jak i systemu  w warunkach laboratoryjnych. Etap ma na celu możliwość poprawienia błędów mogących prowadzić do niebezpiecznych zachowań oraz incydentów w środowisku produkcyjnym – u odbiorców końcowych. Testy te zostaną przeprowadzone poprzez zespół osób oraz z wykorzystaniem infrastruktury.

 ZADANIE 3 – Prace w warunkach operacyjnych – włączenie użytkowników końcowych

 A)    Testy prototypu urządzenia w warunkach rzeczywistych

Uruchomienie i przetestowanie prototypu systemu i technologii u użytkowników końcowych. Wymagane jest przetestowanie prototypu u przynajmniej 1 użytkownika końcowego – zakładu produkcyjnego.

B)    Ostateczna walidacja i demonstracja prototypu urządzenia

Dopracowanie ostatecznej wersji  prototypu, zostaną naniesione konieczne zmiany w systemie. Jest to końcowy etap rozwoju technologii. Etap obejmuje zakończenie demonstracji i końcowej walidacji prototypu w warunkach rzeczywistych u użytkownika końcowego. Naniesienie koniecznych poprawek mających na celu zakończenie całego procesu badawczego.

Nazwa nadana zamówieniu: 

Usługi B+R

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb udzielenia zamówienia:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Zamówienia dodatkowe, uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, uzupełniających

Oferty wariantowe i częściowe:

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od października 2019  (nie dłużej niż 18 miesięcy)

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium wyboru: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium o następującej wadze::

Kryterium cena (Cena netto przedmiotu zamówienia)  – waga 100% – maksymalna liczba punktów 100

Zasady spełnienia i weryfikacji kryterium wyboru:

1) Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

 Kryterium CENA (Cena netto przedmiotu zamówienia)

– Waga 100% – maksymalna liczba punktów 100

– Algorytm oceny kryterium cena netto przedmiotu zamówienia:

                            Cena minimalna

             C  = ———————————- x 100%

                         Cena oferty badanej

gdzie:

Cena minimalna – najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert.

Cena oferty badanej – cena netto w PLN badanej oferty.

Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Do oceny kryterium będzie przyjęta cena netto tj. nie obejmująca podatku VAT

UWAGA:

Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert  będzie następowało wg kursu średniego NBP ustalonego na dzień ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Nie mogą uczestniczyć w postępowaniu ofertowym wykonawcy którzy są powiązani osobo lub kapitałowo z Zamawiającym:

Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumienie się wzajemne powiązania między zamawiającym a wykonawcą polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powiązania będą weryfikowane na podstawie Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym – stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WARUNKI UDZIAŁU

Kwalifikowalność Wykonawcy:

Wykonawcą usługi może być  podmiot, który jest:

 1. jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;

lub

 1. b) spółką celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. Zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 2. c) centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
 3. d) przedsiębiorcą posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. Zm.); lub
 4. e) akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. Zm).

Spełnienie warunku jest weryfikowane na podstawie Załącznika 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie statusu

Doświadczenie:

Wykonawcą może być podmiot który posiada:

– doświadczenie w zakresie realizacji min. 2 projektów w dziedzinie dotyczącej projektu  lub pokrewnej

Spełnienie warunku jest weryfikowane na podstawie Załącznika 3 – Oświadczenie Oferenta o doświadczeniu i kadrze badawczej

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Miejsce składania ofert:

1)Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty lub kuriera na adres Zmawiającego:

ASAMI sp. z o.o.

 1. Żurawia 71 lok 4.21, 15-540 Białystok

2) lub wysłać elektronicznie zgodnie z informacjami w punkcie Sposób przygotowania oferty

Termin:

Ostateczny termin składania oferty upływa dnia 20.05.2019

do godziny 09.00.

W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem za termin złożenia uważa się termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zmawiającego. W przypadku ofert wysłanych elektronicznie za datę wpływu uznaje się datę wpływu e-maila na adres wskazany do kontaktów w sprawie zamówienia.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania odesłane Wykonawcy.

Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta aby została uznana za ważną pod kątem formalnym musi zawierać wszystkie załączniki wypełnione prawidłowo stanowiące załączniki do zapytania.

2) Oferta może zostać przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznej

a) Forma pisemna

Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Usługa B+R”

b) Forma elektroniczna

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

 • Wykonawcy przed złożeniem oferty mają obowiązek zapoznać się z treścią zapytania ofertowego
 • Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę)
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
 • Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem Wykonawcy.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku pełnomocnictwa powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę
 • Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie

Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca

Termin związania z ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 150 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

DOPUSZCZONE WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:

 1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzania takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
 2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
 3. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajk, pożar, na które strony nie mają wpływu
 4. Oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i/lub wykonawcy
 5. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów

Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej PARP wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty
 • Procedura wynikająca z Zasady konkurencyjności nie przewiduje środków odwoławczych
 • Wybór oferty nastąpi w oparciu   o   ustalone   w   zapytaniu

ofertowym  kryteria  oceny;  wybór  oferty  jest  dokumentowany  protokołem  postępowania o udzielenie zamówienia.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół stanowiący załącznik do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym
 • Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone
 • W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika lub innego niż formularz ofertowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienie terminu liczy się data wpływu uzupełnień od Wykonawcy na adres zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w sposób jaki została upubliczniona

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/18081

Informacja o wybranym wykonawcy

Do realizacji usługi B+R zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę:
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
za kwotę łączną usługi 384 500 zł netto, oferta wpłynęła dnia 17.05.2019r.

Skip to content